zobacz więcej

Śląskie wiadomości logopedyczne

Źródło: 
Biuletyn Logopedyczny 2/2001
Autor: 
Teresa Pakura

 

27 kwietnia 2001 r. odbyła się w Katowicach Konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez Zarząd Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego przy współudziale Centrum Opieki nad Dzieckiem Niepełnosprawnym. 

W związku z przekształceniem Katowickiego Koła Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego na początku konferencji przeprowadzono wybory do Zarządu Oddziału. w konferencji uczestniczyło 184 członków PTL. W wyniku głosowania do Zarządu Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zakwalifikowały się następujące osoby: Mieczysław Chęciek, Danuta Pluta-Wojciechowska, Iwona Sosnowska-Wieczorek, Józef Oczadły,Iwona Michalak-Widera, Czesława Pacześniowska, Katarzyna Pietras. 

Jak zwykle w części organizacyjnej mieliśmy okazję dowiedzieć się o różnych ważnych sprawach Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, o pracach Zarządu Głównego PTL, szkoleniach. W tej ostatniej sprawie głos zabrała Danuta Pluta-Wojciechowska, która w naszym województwie zajmuje się organizowaniem warsztatów naukowo-szkoleniowych dla logopedów, wspólnie z innymi osobami z Zarządu Katowickiego Oddziału PTL, oraz logopedami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. Jak się okazało odbyło się 10 warsztatów. Wzięło w nich udział ponad 200 osób. To bardzo wiele. Tak wielkie przedsięwzięcie możliwe było dzięki społecznej pracy wielu osób. Tą drogą dziękujemy im za to. 

W dalszej części Danuta Pluta-Wojciechowska poinformowała zebranych o pracy Komisji pod przewodnictwem prof. dr hab. Agnieszki Pisulskiej-Otremby z Warszawy, która zajmuje się opracowaniem programu opieki logopedycznej dla dzieci z rozszczepem podniebienia. 

Z powodu wypadku nie dotarła w tym dniu do Katowic pani dr Łucja Żarnecka — adiunkt Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie, aktorka Teatru Polskiego w Warszawie. Nie został zatem wygłoszony wykład na temat: „Ustawienia głosu, technika wyrazistości mówienia i inne problemy związane z emisją głosu”. Bardzo żałujemy. Mamy nadzieje, że wykład odbędzie się w przyszłości. 

Zaplanowane w programie konferencji doniesienia ze swojej praktyki przedstawili M. Chęciek — PPP Wodzisław Śl., K. Węsierska — PPP nr l Katowice oraz B. Gładysz — PPI Zabrze. Doniesienia z praktyki dotyczyły terapii jąkających się. 

Pierwsze z nich zaprezentował Mieczysław Chęciek. Nosiło ono tytuł: „Efekty terapii jąkających się dzieci i młodzieży prowadzonej w warunkach dwutygodniowych letnich ogólnopolskich intensywnych turnusów”. Turnusy te odbywają się w Jaworzi k. Bielska Białej. Program turnusu terapeutycznego obejmuje terapię jąkania z uwzględnieniem „Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się”, opracowanego przez mgr. Mieczysława Chęcka. 

Zajęcia z uczestnikami obejmują trzy zakresy zagadnień terapeutycznych: 
— Pierwszy blok zajęć skupia się wokół problemu „Jak mowić płynnie?". Uczestniecy turnusu uczą się techniki płynnego mówienia w oparciu o mówienie z nowoczesnym wykonywaniem „gestów płynności” oraz zwracanie uwagi na szczególną rolę samogłosek. 
— Drugi blok obejmuje zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem: relaksacji, ćwiczeń podparcia oddechowego, ćwiczeń emisji głosu, socjoterapii, śpiewoterapii, echokorekcji. 
— Trzeci blok zajęć poświęcony jest problemowi „Jak mówić płynnie z echem zapamiętanym?” Celem zajęć w tym bloku jest utrwalenie poznanych, nowych zasad mówienia oraz stosowania ich w mowie potocznej. 

W czasie turnusu prowadzona jest praca z samymi pacjentami oraz ich rodzicami bądź opiekunami. Turnusy te cieszą się wysoką efektywnością w poprawie płynnego mówienia u dzieci i młodzieży jąkającej się. Cele terapii na turnusach to między innymi: 
— przyjmowanie przez jąkających się nowego sposobu mówienia, 
— zmniejszenie poziomu logofobii, 
— automatyzację nowych technik mówienia w mowie potocznej, 
— poprawę komunikowania się słownego. 

Sprawdzianem wyuczonych umiejętności w czasie turnusu dla każdego uczestnika jest przygotowanie i przedstawienie własnego programu, jako przewodnika na wycieczce po Beskidzie Żywieckim. o skuteczności turnusów terapeutycznych organizowanych przez mgr. Mieczysława Chęćka świadczy także fakt uczestniczenia w nich pacjentów z terenu całego kraju. Dowodem osiągnięć terapeutycznych u pacjentów był film z nagraniem róznych form pracy na turnusach. Film przedstawiła mgr Katarzyna Węsierska — logopeda pracujaca na turnusie. Film ten cieszył się dużym zainteresowaniem, wrażenie zrobiły nagrane wypowiedzi osób na początku i na końcu turnusu. Film potwierdził bogaty program terapeutyczny oraz ukazał duże doświadczenie organizatora turnusu. 

Ciekawe spojrzenie na terapię jąkania przedstawiła mgr Bogumiła Gładysz — PPP Zabrze, która w prowadzonej przez siebie grupowej terapii jąkających się dzieci i młodzieży wykorzystuje metody NLP. Własny program terapii jąkających się autorka realizuje w ciągu dziewięciu miesięcy, tzn. od września do maja uznając ten okres za czas zawieranego kontraktu miedzy terapeutą i pacjentem. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny zegarowe. Grupa liczy 8 — 10 uczestników w wieku od 16 — 19 lat. K. Gładysz w prowadzonej terapii oprócz technik logopedycznych (ćwiczeń oddechowych, miękkiego nastawienia głosu, gestów płynnego mówienia) zwraca uwagę na kształtowanie umiejętności kierowania własnymi emocjami. Główne założenia grupowej terapii jąkających się to: 
— praca nad kształtowaniem twórczej osobowości pacjenta, 
— kreowanie stanów pozytywnych na bazie świadomości swoich zachowań, 
— ćwiczenia pracy z ciałem i umysłem, 
— uczenie umiejętności podejmowania decyzji w przekonaniu, że decyzja którą się podejmuje jest właściwa, 
— praca nad ograniczającymi przekonaniami u pacjentów, wskazująca na możliwości osiągania przez nich sukcesu. 

Wystąpienie mgr Bogumiły Gładysz przyjęto z dużym zainteresowaniem i nagrodzono gromkimi brawami. 

Na Konferencję zaproszono przewodniczącego Polskiego Związku Logopedów mgr. Michała Bitnioka, który poinformował zebranych o pracy Związku. Zwrócił uwagę na pominięcie funkcji logopedy w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno—pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni. Polski Związek Logopedów czyni starania o naniesienie poprawek do ww. Rozporządzenia i zmianę nazwy na Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczno-Logopedyczne. M. Bitniok przekazał także informacje o trwających rozmowach w sprawie utworzenia 5-letnich studiów logopedycznych dziennych w województwie śląskim. 

Podczas Konferencji były czynne stoiska z pomocami logopedycznymi. Nowością wśród pomocy była książeczka pt. „Szumiące wierszyki” opracowana przez Iwonę Michalak-Widerę oraz Katarzynę Węsierską. Książeczka ta stanowi zbiór wierszyków i wyliczanek ciekawie zilustrowanych obrazkami. 

Dziękujemy organizatorom Konferencji za jej przygotowanie i przeprowadzenie. Cieszymy się, że w październiku znowu spotkamy się na następnej konferencji.

 

źródła zdjęć w sliderze: http://www.pandasecurity.com/poland/ http://parklandplayers.com/ http://www.hitc.com http://www.myvin.com.ua/ua/news/internews/16771.html http://www.indicepr.com/noticias/2015/09/01/action/48440/9-formas-de-ahorrar-en-tu-viaje/ http://www.freepik.com/free-photo/male-executive-with-glasses_856027.htm