I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Źródło: Magazyn Szkolny 11/2007
Autor: Katarzyna Pietras

26 października 2007 roku, w pięknej Sali Sejmu Ślaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. „ Kompleksowy charakter opieki nad pacjentem z uszkodzeniami mózgu”. Organizatorem konferencji był Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Patronat medialny nad konferencją objął „Magazyn Szkolny”.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali dr Iwona Michalak Widera, przewodniczaca ślaskiego oddziału PTL, dr Mieczysław Checiek oraz mgr Katarzyna Pietras. Serdecznie powitali prawie 300 uczestników konferencji, w tym oprócz logopedów, także pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów.
Pierwszą część konferencji, poświęconą, obchodzonemu 22 października – Światowemu Dniu Jąkajacych, poprowadził dr M.Chęciek, logopeda, twórca metod diagnostyczno- terapeutycznych w dziedzinie jakania i dyslalii oraz autor prawie 40 prac na temat diagnozy i terapii jąkania się dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedstawił zgromadzonym Sylwię Solińską oraz Grzegorza Bogocza , studentów UŚl, byłych jąkających się, którzy opowiedzieli o swoim jakaniu, o wartościach właściwie prowadzonej terapii oraz o swojej motywacji, wierze oraz niezwykłej odwadze potrzebnej w przełamywaniu oporów przed mówieniem, zwiazanych z jakaniem. Potwierdzeniem ich sukcesu, było wystąpienie przed tak wielkim audytorium.
Drugą część konferencji, rozpoczął swoim niezmiernie interesującym wykładem pt.”Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci – aspekt kliniczny” dr hab. n. med. Marek Mandera, ordynator Oddziału Neurochirurgii Dzięcięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach. Przedstawił zgromadzonym, odrębności urazów czaszkowo mózgowych wieku rozwojowego oraz ich patomechanizm. Objaśnił powszechnie stosowaną Skalę Śpiączki Glasgow, stosowaną w celu określenia ciężkości UCM. W bardzo przejrzystej formie, przedstawione zostały także, najważniejsze postacie pourazowego uszkodzenia OUN oraz co szczególne istotne w pracy terapeutów, odległe nastepstwa urazów czaszkowo-mózgowych u dzieci.
Kolejny wykład pt.” Neuropsychologiczne konsekwencje urazów czaszkowo-mózgowych u dzeci”, przedstawił dr n.med. Dawid Larysz z Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej GCZDiM w Katowicach. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziło zagadnienie plastycznosci mózgu oraz koneksjonistyczne i funkcjonalne podejścia do mózgowej organizacji mowy i jej zaburzeń.
„Wartość terapii z osobą przebywającą w stanie minimalnej świadomości” jako opis przypadku, przedstawiły mgr J.Jaszczuk ze Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Niepełnosprawnoscią Ruchową i Złożoną w Warszawie oraz mgr J. Szymula z Uniwersytetu Gdańskiego. Podkresliły wagę pracy z chorym jako OSOBĄ, z jego emocjami, przeżyciami, ciałem. Mówiły o niezwykłej sztuce, jaka jest nauka odbierania i interpretowania róznych sygnałów osób przebywających w stanach minimalnej świadomości.Uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć fragmenty filmów przedstawiających specyfikę pracy z taką chorą pacjentką.
W trzeciej części konferencji mgr H. Polak przedstawiła rolę pracy zespołowej w rehabilitacji osób z afazją a mgr B.Maculewicz w bardzo ciekawy sposób przedstawiła specyficzne zaburzenia mowy w przypadku prawostronnych uszkodzeń mózgu osoby leworęcznej.
Na zakończenie przewodniczaca Ślaskiego Oddziału PTL, dr I.Michalak Widera, podziękowała wszystkim, którzy przyczynili sie do zorganizowania konferencji, także przybyłym gościom oraz uczestnikom. Podkresliła interdyscyplinarny charakter konferencji.
Wyraziła nadzieję, że po raz kolejny, spotkanie w pięknej i historycznej sali Sejmu Ślaskiego, tak wielkiej grupy logopedów z całej Polski, było dla nich okazją do pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń, na jak zawsze w Katowicach, wysokim merytorycznym poziomie.
Katarzyna Pietras