Śląskie wiadomości logopedyczne

Źródło: Biuletyn Logopedyczny 3/2001
Autor: Józef Oczadły

W dniu 19.X.2001 r. odbyła się w Katowicach kolejna konferencja naukowo szkoleniowa Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego przy współorganizacji Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dawniej: Centrum Opieki nad Dzieckiem Niepełnosprawnym) w Katowicach. Naczelnym tematem obrad była „Praca nad wymową na podstawie własnych książek, czyli co Autorka miała na myśli”. Wykład i warsztat przeprowadziła znana w kraju specjalistka w zakresie logopedii artystycznej Bogumiła Toczyska z Uniwersytetu Gdańskiego, którą powitał w imieniu zebranych mgr Mieczysław Chęciek — długoletni przewodniczący Śląskiego Oddziału PTL. Na konferencję przybyły także: przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego Pani dyrektor Wydziału Edukacji mgr Anna Pawłowska oraz dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach mgr Maria Szatanik. 

Bogumiła Toczyska, autorka ważnych publikacji z zakresu usprawniania dykcji m.in. „Łamańce z dedykacją”, „Sarabanda w chaszczach”, czy też wydanej ostatnio cennej pozycji „Elementarne ćwiczenia dykcji”, w swym wystąpieniu podkreśliła, że trzeba brać odpowiedzialność za słowo. Nie tylko za jego zawartość treściową, ale i stronę formalną, za jego wygląd. Kultura żywego słowa to kultura mówienia, odczytywania i interpretacji. Narzekamy, że taka niska. Że młodzież…, że prezenterzy… Dobrze powiedziane słowo, sugestywne, pięknie brzmiące, nie rażące naszych uszu wadliwą artykulacją, słowo pełne, z dobrze słyszalnymi głoskami bezdźwięcznymi i doskonałym brzmieniem głosek półotwartych, słowo wyraźne i wyraziste budzi szacunek, podziw i zazdrość. Taka dykcja, to rezultat pracy i właśnie tę drogę do poprawnej dykcji pokazała Bogumiła Toczyska. Udowodniła, że logopedzi specjalizujący się w logopedii artystycznej są szczególnie predysponowani do prowadzenia odpowiednich ćwiczeń dykcyjnych, zwłaszcza, gdy w wymowie danego człowieka występują wady artykulacyjne lub pewne odstępstwa od norm poprawnej wymowy polskiej. Autorka wystąpienia podkreśliła fakt, iż praca nad poprawną dykcją, poprawną ortofonią, wymaga od logopedy dobrej znajomości fonetyki artykulacyjnej, procesu oddychania oraz metod usprawniania odpowiedniego dla mowy oddychania brzuszno-przeponowo-żebrowego, prawidłowej motoryki narządów artykulacyjnych oraz metod ich usprawniania, zasad prawidłowej emisji głosu, a przede wszystkim medycznych podstaw i metod korygowania zaburzeń i nieprawidłowości artykulacyjnej głosek. Podczas warsztatów B. Toczyska nawiązała ze słuchaczami bezpośredni kontakt i urzekła nie tylko profesjonalną wiedzą, ale również swą wspaniałą osobowością. 

Część konferencji poświęcona była sprawom organizacyjnym — członkowie Zarządu Głównego mgr Danuta Pluta-Wojciechowska i mgr Mieczysław Chęciek oraz zaproszeni mgr Anna Dokutowicz i mgr Michał Bitniok z Polskiego Związku Logopedów zaprezentowali różnorodne istotne sprawy dla logopedów, m.in. aktualne przepisy dotyczące zatrudnienia w różnych placówkach, zdobywanie stopni awansu zawodowego, informacje na temat szkoleń specjalistycznych regionalnych i ogólnopolskich, pomocy do diagnozy i terapii, kontraktów z Kasami Chorych, itp. Specjalnie na konferencję przygotowany został szczegółowy plan szkoleń organizowanych przez Śląski Oddział PTL przy współpracy ZG PTL, który przedstawiła koleżanka Danuta Pluta-Wojciechowska jako koordynator. W bogatym programie przerwy obrad zaprezentowano pierwszy numer Śląskich Wiadomości Logopedycznych. 

W skład jego komitetu redakcyjnego weszły Panie dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, mgr Danuta Pluta-Wojciechowska i mgr Barbara Cyl. Wydawnictwo w całości poświęcone będzie tym przedsięwzięciom z zakresu logopedii, które dotyczą naszego regionu. Tradycyjnie można było nabyć pomoce do diagnozy i terapii. Na szczególną uwagę zasługiwał fachowo opracowany i wydany w barwnej szacie graficznej przez naszą koleżankę Iwonę Michalak-Widerę — wykładowcę z Podyplomowego Studium Logopedii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Kwestionariusz obrazkowy do badania mowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”. Podczas przerwy B. Toczyska udzieliła wywiadu dla Radia Katowice, a M. Chęciek dla redakcji Dziennika Zachodniego. Natomiast pozostali członkowie ZO mgr Cz. Pacześniowska, mgr I. Michalak-Widera, dr I. Wieczorek i mgr J. Oczadły aktywnie działali w sferze administracyjno-organizacyjnej, m.in. dotyczącej aktualizacji spraw członkowskich, wydawaniu druków, itp. 

Ze względu na sporą ilość osób biorących udział w konferencji Zarządowi wydatnie pomagała mgr B. Cyl członek naszego Oddziału. Nasi członkowie jak zawsze zadawali mnóstwo pytań, dotyczących zarówno części teoretycznej jak i części organizacyjnej. W konferencji wzięło udział ponad 200 logopedów, w tym zasłużeni jak koledzy mgr A. Bochniarz z Żor, mgr J. Weber z Katowic oraz wielu specjalistów z różnych dziedzin zaburzeń mowy i głosu, zatrudnionych w różnorodnych placówkach logopedycznych resortu zdrowia i oświaty województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego. Na kolejnej konferencji naukowo-szkoleniowej, która również odbędzie się w WOM-ie, będziemy mogli spotkać się 19.IV.2002 roku.