Sprawozdanie z obchodów Europejskiego Dnia Logopedy na Uniwersytecie Śląskim

Źródło: Artykuł ukazał się na stronie Śląskiego Oddziału PTL www.logopedia.umcs.lublin.pl
Autor: Iwona Michalak-Widera

W sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach 6. marca 2009 r. odbyła się I Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logopedyczna zatytułowana Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności. Konferencja odbyła się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy i Logopedycznych dni na Uniwersytecie Śląskim. Organizatorem było Podyplomowe Studia Logopedii oraz Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Konferencja była poświęcona teoretycznym i praktycznym podstawom diagnozy i terapii logopedycznej. Prelegenci globalnie i holistycznie ukazywali szeroko pojętą problematykę logopedyczną. W swych wystąpieniach uwzględniali tradycyjne oraz nowoczesne ujęcia w postępowaniu logopedycznym. Praktycy logopedzi wskazywali i oceniali narzędzia diagnostyczne służące pracy logopedycznej. Wszyscy wykładowcy podkreślali konieczność współdziałania różnych dyscyplin naukowych dla potrzeb doskonalenia diagnozy i terapii logopedycznej.

Reprezentantami świata medycznego byli: dr n. med. Dawid Larysz z Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach i Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z wykładem Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z dyskraniami. A także dr n. med. Adam Klasik z Uniwersytetu Opolskiego, z wystąpieniem, nt. Zaburzenia funkcji języka w schizofrenii. Studium przypadku.

Wśród gości zagranicznych mgr Gerlinda Javorčekova, mgr Jirina Vozna, mgr Alena Soukerdowa (Zvlastni Skola a Pomocna Slkola Havirov, z Czech wystąpiły z wykładem tłumaczonym przez mgr. Józefa Oczadłego, nt. Logopedyczna opieka uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w regionie morawskośląskim.

Logopedyczne środowisko teoretyków i praktyków Śląska prezentowali: dr Olga Przybyla z Uniwersytetu Śląskiego, z wykładem Wpływ przetwarzania sensorycznego (SI) na rozwój zachowań komunikacyjnych u dzieci, dr Danuta Pluta-Wojciechowska z ATH w Bielsku Białej, prezentująca Opis zaburzeń mowy jako pierwszy etap postępowania logopedycznego, dr Iwona Michalak-Widera przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTL, która mówiła na temat Intencjonalnych oddziaływań logopedycznych we wczesnym okresie przyswajania mowy przez dzieci, dr Marzena Machoś, z wykładem Dogoterapia w stymulacji zachowań komunikacyjnych, mgr Józef Oczadły z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach, prezentujący Ćwiczenia rozwijające motorykę narządów mowy proponowane przez dr Karlę Svobodovą stosowane w praktyce logopedycznej, mgr Elżbieta Skrzypiec- Kucharzewska z PPP w Siemianowicach Śląskich i mgr Tomasz Brawański z PPP w Cieszynie, którzy mówili O efektach terapii osób jąkających się, uczestniczących w specjalistycznych turnusach prowadzonych metodą dra M. Chęćka, oraz mgr Tatiana Lewicka z CSK w Katowicach prezentującaDiagnostykę i terapię logopedyczną osób dorosłych.

W dniu 7. marca 2009 r. Podyplomowe Studia Logopedii oraz Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego – kontynuując obchody Europejskiego Dnia Logopedy i Logopedycznych dni na Uniwersytecie Śląskim – zainicjowali konsultacje logopedyczne dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Zarówno studenci jak i ich dzieci mogły zasięgnąć porady logopedów i poddać się bezpłatnej diagnozie logopedycznej. Diagnozy prowadzili bezinteresownie logopedzi: Czesława Pacześniowska, Józef Oczadły, Iwona Michalak-Widera, Bogusława Maculewicz i Krystyna Sacher-Szafrańska.

W konsultacjach, które odbywały się na Wydziale Filologicznym w Katowicach wzięło udział 34 studentów i 7 rodziców z małymi dziećmi.

Także dnia 7. marca 2009 r. słuchacze Podyplomowych Studiów Logopedycznych przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach mogli uczestniczyć w bezpłatnie prowadzonych przez logopedów warsztatach tematycznychEmisja głosu – warsztat prowadziła mgr Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska, Logopedyczne zabawy grupowe – prowadzone przez mgr Elżbietę Bijak, Integracja sensoryczna w praktyce logopedycznej – poprowadzona przez dr Olgę Przybylę, Psychodrama w terapii logopedycznej – warsztat prezentowała mgr Justyna Toronczak.

Potwierdzeniem, iż warsztaty cieszyły się ogromnym powodzeniem, świadczyły dodatkowe konsultacje prowadzone przez w/w logopedów już po zakończeniu szkoleń. W warsztatach wzięło udział ogółem 84 uczestników.  

Iwona Michalak-Widera