IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Logopedia Śląska w teorii i praktyce

IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Logopedia Śląska w teorii i praktyceŹródło: Magazyn szkolny 5/2009
Autor: Katarzyna Setkiewicz

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zorganizował IV Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną „Logopedia Śląska w teorii i praktyce”. 22 maja Salę Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wypełnili zarówno specjaliści w dziedzinie logopedii, jak i wszyscy zainteresowani problemem zaburzeń mowy. 

W trakcie konferencji z wykładami wystąpili nauczyciele akademiccy i logopedzi. Wykład inauguracyjny dr Danuty Dramskiej z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego poświęcony był procesowi instytucjonalizacji zawodu logopedy w Polsce. Prelegentka przypomniała, że specjalizacją tą zajmują się przedstawiciele wielu różnych grup zawodowych: pedagodzy, językoznawcy, psycholodzy, lekarze, a nawet historycy. Przedstawiła historię kształtowania się logopedii w naszym kraju od momentu, kiedy problem zaburzeń mowy został dostrzeżony, przez tworzenie się pierwszych placówek logopedycznych, powstawanie kursów, wydawanie czasopism i publikacji dotyczących tej dziedziny nauki, aż po krystalizowanie się profesjonalnej więzi logopedów w formie specjalistycznych ośrodków, przyuczania do zawodu czy organizowania spotkań i konferencji, poświęconych zgłębianiu wiedzy logopedycznej i wymianie doświadczeń.
Dr Joanna Gruba przybliżyła słuchaczom problem diagnozowania słuchu fonematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym. Przedstawiła deficyty w rozwoju dziecka, wynikające z zaburzeń słuchu fonemowego oraz zaprezentowała propozycje ćwiczeń korygujące wady wymowy.
Łucja Skrzypiec, logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Katowicach w trakcie swojego wykładu propagowała wykorzystanie wczesnej nauki czytania w terapii logopedycznej, na przykładzie metody symultaniczno-sekwencyjnej prof. Jadwigi Cieszyńskiej oraz własnych sposobów leczenia opóźnionego rozwoju mowy (ORM).
O aspektach zaburzeń głosu z perspektywy neurologopedycznej opowiedział dr Mieczysław Chęciek, neurologopeda i wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Prelegent omówił pokrótce najważniejsze zaburzenia głosu oraz zaprezentował techniki terapii tych zaburzeń.
Katarzyna Węsierska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach przedstawiła strategie postępowania logopedycznego w przypadku wczesnej niepłynności mowy. Podkreśliła rolę bacznego obserwowania dziecka z domniemanymi problemami logopedycznymi w celu odpowiednio szybkiej identyfikacji wady i postawienia właściwej diagnozy. Okazuję się bowiem, że np. jąkanie się nie zawsze jest przejawem stałego zaburzenia – pewna niepłynność mowy jest dopuszczalna w określonym wieku. Prelegentka udzieliła kilku rad, jak należy komunikować się z dzieckiem, żeby dawać mu przykład właściwego wypowiadania się oraz przestrzegła przed bagatelizowaniem problemu, kładąc nacisk na dużą rolę profilaktyki w leczeniu zaburzeń mowy.
Na temat elementów sensorycznej integracji w postępowaniu logopedycznym, czyli zaburzeniach w sferze zmysłów i układu nerwowego mówiła dr Olga Przybyla, z-ca kierownika Podyplomowych Studiów Logopedii Uniwersytetu Śląskiego.
O tym, jak usprawnić komunikację w chorobie Alzheimera można było dowiedzieć się z wykładu Bogusławy Maculewicz z Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Germen” w Katowicach.
Natomiast problem pacjentów po ciężkim urazie mózgu i stosowania u nich terapii logopedycznej w warunkach hospitalizacji poruszyła Katarzyna Pietras z Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Przewodnicząca ŚO PTL dr Iwona Michalak-Widera mówiła o oddziaływaniu logopedycznym u osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Wykład wygłosiła również Magdalena Putyra z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Bielsku-Białej i Punktu Wczesnej Interwencji w Cieszynie, poruszając temat stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka z zespołem Downa podczas trzech pierwszych lat życia.
Józef Oczadły z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach zaprezentował metodę terapii dzieci z opóźnionym i zaburzonym kształtowaniem się mowy.
Konferencji przez cały czas jej trwania towarzyszyła wystawa książek logopedycznych z możliwością ich zakupu.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Uniwersytet Śląski oraz marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski.