Logopedzi o aspektach głosu

Źródło: Magazyn Szkolny 6/2008
Autor: Katarzyna Węsierska

II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna tradycyjnie odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Katowicach. Tym razem naukowoszkoleniowe spotkanie środowiska logopedycznego
poświęcone było wybranym aspektom głosu.

W konferencji wzięło udział około 300 uczestników, wśród których znaleźli się nie tylko logopedzi, ale i pedagodzy oraz instruktorzy prowadzący zajęcia teatralne z dziećmi i młodzieżą. Licznie reprezentowani
byli także studenci różnych kierunków pedagogicznych, lingwistycznych, a także rodzice dzieci i młodzieży uczestniczącej w terapii logopedycznej. Druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego miała wymiar międzynarodowy. Jej wykładowcami byli bowiem: profesor Andrea Jaworska (z pochodzenia Węgierka) i profesor Asmus Hintz z Niemiec. Wśród polskich wykładowców wystąpiły: dr Anna Walencik-Topiłko z Uniwersytetu Gdańskiego, Alina Magdalena Fabczak z Białegostoku oraz reprezentujący Śląsk aktor Teatru Śląskiego w Katowicach Marek Rachoń i lekarz foniatra dr n. med. Agata Skorek. Konferencję rozpoczęto od wręczenia Nagrody Logopedia Silesiaca. Rok temu po raz pierwszy nagrodę otrzymał dr Mieczysław Chęciek, znana postać nie tylko logopedom ze Śląska, ale i w Polsce, a nawet w Europie. Twórca autorskiej metody terapii dla osób jąkających się, wykładowca kilku uczelni, zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. W tym roku środowisko śląskich logopedów postanowiło przyznać Nagrodę Logopedia Silesiaca 2008 profesor dr hab. Iwonie Nowakowskiej-Kempnej. Od kilkudziesięciu lat wkład w prężny rozwój śląskiej logopedii wnoszą m.in. takie znakomitości, jak ks. Stanisław Wilczewski, ks. Władysław Basista, Irena Łyżeczka. Działania wielu nie wymienionych tutaj pasjonatów, logopedów-praktyków zwieńczyła inicjatywa profesor Iwony Nowakowskiej-Kempnej, która powołała do życia ośrodek podyplomowego kształcenia logopedów na Górnym Śląsku. Zasługą profesor Nowakowskiej-Kempnej jest również wyniesienie do rangi naukowej wspomnianych działań dużej rzeszy terapeutów mowy, m.in. wypromowanie czterech doktorów nauk humanistycznych spośród logopedów. W pierwszej części konferencji głos zabrała prof. Andrea Jaworska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykład poświęcony był omówieniu zagadnień związanych z rozwojem zainteresowań muzycznych dziecka oraz emisji głosu. Swoim wystąpieniem przybliżyła ona problematykę związków pomiędzy głosem i słuchem w ujęciu praktyka: muzyka i terapeutki. Następnie głos zabrał profesor Asmus Hintz – dyrektor Yamaha Academy of Music w Hamburgu. Tłumaczone symultanicznie wystąpienie profesora Hintza dotyczyło zagadnień związanych z wykorzystaniem muzyki w zaszczepianiu u dzieci radości uczenia się i kształcenia ich naturalnych zdolności. Doktor Anna Walencik-Topiłko, która jest ekspertem w dziedzinie logorytmiki, a zarazem autorką multimedialnych programów logopedycznych, zaprezentowała zebranym jak efektywnie wykorzystywać multimedia w profilaktyce i terapii emisji głosu. Marek Rachoń, aktor Teatru Śląskiego w Katowicach, a zarazem logopeda oraz wykładowca Policealnego Studium przy Teatrze Śląskim, w swoim wystąpieniu na temat wpływu emocji na jakość głosu wykazał, jak wyobrażenia generujące emocje działają na ciało mówcy, jego instrument głosowy. W przerwie konferencji odbyło się spotkanie liderów Śląskich Zespołów Doskonalenia Logopedów, tj. grup samokształceniowych, które z powodzeniem od lat zrzeszają i aktywizują śląskich terapeutów mowy. Na spotkaniu przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego dr Iwona Michalak-Widera podziękowała zebranym za dotychczasową społeczną działalność i zaproponowała dalsze obszary rozwoju tej formy aktywności. Kolejnym prelegentem była Alina Magdalena Fabczak, logopeda Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, która zaprezentowała techniki tworzenia głosu u pacjentów po laryngektomii, tj. usunięciu krtani. Wystąpienie zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza fragmenty nagrań filmowych ilustrujące efekty terapii bezkrtaniowców. W ostatniej części głos zabrała dr nauk medycznych Agata Skorek – foniatra, która przedstawiła podstawowe zagadnienia fizjologii krtani u dzieci w aspekcie najczęstszych zaburzeń głosu wieku rozwojowego. Każdy z uczestników konferencji otrzymał kolejny, 14 numer Forum Logopedycznego, w którym od lat ukazują się artykuły o wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Na łamach tego periodyku publikują przede wszystkim logopedzi, ale także lekarze, pedagodzy, psycholodzy i inni specjaliści. Uczestnicy konferencji otrzymali materiały pokonferencyjne, m.in. plakaty z zakresu profilaktyki logopedycznej: „Kamienie milowe rozwoju mowy dziecka” oraz „Przygotowanie mówcy do wystąpień przed publicznością”. W kuluarach konferencji swoje propozycje zaprezentowały wydawnictwa edukacyjne. Eksponowane były różne nowości wydawnicze, pomoce logopedyczne, a także programy multimedialne. Konferencje naukowo-szkoleniowe Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem szerokiego kręgu odbiorców. Uczestnicy z zadowoleniem podkreślają wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny kolejnych edycji spotkań śląskiego środowiska logopedycznego, które od dawna przekroczyło ramy konferencji regionalnych.

Katarzyna Węsierska