Świat ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Teoria, praktyka, prawo oświatowe

Źródło: Magazyn Szkolny – czerwiec 2006
Autor: Małgorzata Spendel

Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie to też uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi systemu oświaty w naszym kraju mają oni prawo do takiej formy kształcenia, która w sposób optymalny umożliwi im nabycie wiedzy i umiejętności, stosownie do ich możliwości i potrzeb rozwojowych.

Mając na uwadze specjalne potrzeby edukacyjne i egzaminacyjne tych uczniów, oraz potrzeby doskonalenia zawodowego ich nauczycieli Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny zorganizował 19 maja br. konferencję naukowo-szkoleniową nt. „Świat ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w teorii, praktyce, prawie oświatowym”. Celami konferencji były m.in.: przedstawienie najnowszych doniesień z badań naukowych w tym obszarze, zaprezentowanie sprawdzonych metod i sposobów kształcenia i rewalidacji tych uczniów, przedstawienie aktualnych aktów prawa oświatowego regulujących kształcenie i opiekę nad uczniami z niepełnosprawnością umysłową. W konferencji uczestniczyli przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, dyrektorzy i nauczyciele psycholodzy, pedagodzy, logopedzi pracujących w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych a także nauczyciele wszystkich typów przedszkoli, szkół i placówek. W sumie wzięło w niej udział 226 osób.

Obrady konferencji otworzyła p.o. dyrektora ROM-E Metis Bożena Bucka. Powitała gości i uczestników, życzyła obecnym owocnych obrad. Wykład inauguracyjny nt. „O konieczności wspomagania rozwoju tożsamości ucznia z niepełnosprawnością umysłową” wygłosiła prof. dr hab. Władysława Pilecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Iwona Michalak-Widera, nauczyciel konsultant ROM-E Metis, zapoznała uczestników z problemem zakłóceń komunikacji werbalnej u uczniów z niepełnosprawnością umysłową.

W dalszej części konferencji wystąpiła Anita Wieloch, nauczyciel z Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach, która przedstawiła specyfikę kształcenia ucznia upośledzonego w stopniu lekkim, stosowanie metod aktywizujących w szkole specjalnej oraz zasady prowadzenia rewalidacji wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Aleksandra Kałużna, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Oświatowego dla dzieci Niepełnosprawnych w Katowicach, w swoim wystąpieniu zaprezentowała problematykę medycznych aspektów uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Bożena Walotek, starszy wizytator ŚKO Delegatura Bytom zapoznała uczestników konferencji z aktami prawa oświatowego regulującymi kształcenie, ocenianie i udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej uczniom niepełnosprawnym intelektualnie. Ostatni referat konferencji poświęcony był ocenianiu zewnętrznemu tych uczniów. Wygłosiła go Elżbieta Modrzewska z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Obrady konferencji podsumowała Małgorzata Spendel. Zapowiedziała, iż konferencja jest początkiem działań ROM-E Metis w udzielaniu wsparcia w doskonaleniu zawodowym osób pracujących z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Olbrzymią pomocą w zaplanowaniu odpowiednich form doskonalenia będzie analiza informacji uczestników zawartych w ankietach ewaluacji konferencji. Konferencję zakończono podziękowaniem uczestnikom i gościom za udział w jej obradach.

Analiza ankiet ewaluacyjnych wykazała wysoką trafność w doborze treści i wysoki poziom merytoryczny wystąpień. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili jakość, szatę graficzną i treść materiałów konferencyjnych, zapewniali, iż wiedza wyniesiona z konferencji będzie pomocna w ich pracy zawodowej. Bardzo wysoko została oceniona również organizacja konferencji. Nauczyciele wskazali w ankietach, jakimi formami i tematyką doskonalenia zawodowego są zainteresowani. Organizatorzy konferencji „Świat ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w teorii, praktyce, prawie oświatowym” wyrażają głęboką nadzieję, iż przyczyni się ona w wydatnym stopniu do zadowalającego rozwiązania niektórych przynajmniej problemów tych uczniów, ich rodzin i nauczycieli. Wszystkich nas łączy bowiem ten sam cel — pragniemy, aby wszystkie dzieci przetrwały naukę i przełknęły ją z apetytem.